Sairastuneiden tukeminen

Sydänyhteisön tavoittelemassa tulevaisuudessa ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Tulppa-toimintamalli

Tulppa-toimintamalli on kehitetty kuntoutuksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa. 

Se on valmis kuntoutuksen ryhmänohjauskokonaisuus sisältäen käytännön työvälineitä Tulppa-ryhmien ohjaamiseen, ohjaajien koulutuksen ja tuen kuntoutuksen käynnistämiseen. Jokaiselle tapaamiskerralle on valmis teema sisältöineen ja toimintoineen ryhmän ohjauksen tueksi, kuten aiheeseen liittyviä testejä, tehtäviä, valmiita liikuntaohjelmia, havaintomateriaalia ja valmiita esityksiä.  Tulppa-työkirja on kuntoutujan ryhmätyöväline. Työkirja myös ruotsinkielisenä. Ryhmänohjauksen materiaalit on koottu Tulppakuntoutus.fi sivulle, jonka sisällöt ovat Tulppa ohjaajien käytettävissä.

Tulppa ryhmämuotoinen kuntoutus on tarkoitettu Tulppa-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, jolla on sydän- ja verisuonisairaus, esimerkiksi sepelvaltimotauti tai aivoverenkiertohäiriö. Kuntoutus sopii myös heille, joilla on useita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli, vähäinen liikunta, ylipaino ja sukurasite. Kuntoutus toteutetaan sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuollossa. Ryhmissä on koulutetut vertaisohjaajat paikallisyhdistyksistä.

Tulppa-ohjaakoulutus antaa valmiudet kuntoutuksen järjestämiseen ja ryhmien ohjaamiseen ja vertaisohjaajana toimiseen. Jo 1 000 terveydenhuollon ammattilaista ja vertaisohjaajaa on käynyt Tulppa-ohjaajakoulutuksen. 

Tulppa-kuntoutus on Sydänliiton kehittämä toimintamalli. Sydänliitto on jatkokehittänyt mallia yhdessä Aivoliiton ja Diabetesliiton kanssa osana Yksi elämä -terveystalkoita.

Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea osallistujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta. Kurssit antavat myös mahdollisuuden omien kokemuksien jakamiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Sydänliitto järjestää Veikkauksen tuella erilaisia sopeutumisvalmennuskursseja. Sopeutumisvalmennuskurssit ovat joko lyhytkestoisia teemakursseja tai pidempikestoisia kuntoutumiskursseja. 

Kuntoutumiskurssit ovat joko avo- tai laitoskursseja. Kurssin ohjelmallinen laajuus on vähintään 24 tuntia. Kurssi voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa osassa. Kurssiin voi liittyä verkossa toteutettavia osia tai jaksoja. Kurssien tavoitteena on antaa sydänsairastuneelle ja hänen läheiselleen tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen ja tukea sairastuneen ja hänen läheisensä psykososiaalisen selviytymiseen. 

Teemakurssit ovat lyhytkursseja, joiden kesto on 3-16 tuntia. Kurssien tarkoitus on tukea sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa selviytymistä sekä syventää omassa hoidossa onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja.

Tulevat sopeutumisvalmennuskurssit löytyvät Kuntoutuskalenterista.

Harvinaiset sydänsairaudet

Sydänyhteisö järjestää myös harvinaisempia sydänsairauksia sairastaville potilaille sopeutumisvalmennuskursseja, perhekursseja, potilastapaamisia sekä koulutusta. Sydänliitto on ollut kansallisen Harvinaiset-verkoston jäsen alkuvuodesta 2009. Verkosto on 20 jäsenjärjestön ja säätiön muodostama yhteistyöverkosto, joka toimii harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi.

Harvinaiset-verkoston verkkosivuilla voit tutustua verkoston toimintaan.

Vertaistuki

Vertaistukitoiminta on Sydänyhteisön ydintoimintaa. Se on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten jakamista ja tukea myötätuntoisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Sydänliitto järjestää vertastukihenkilö- ja vertaisryhmänohjaajakursseja

Vertaistukihenkilö kuuntelee, kannustaa ja kunnioittaa. Hän on ehdottoman vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Lisäksi hän voi toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Vertaistukihenkilö voi myös olla sairastuneen läheinen, sillä sairaus koskettaa aina koko lähipiiriä. Vertaistukiryhmässä jaetut kokemukset antavat ajatteluun uusia näkökulmia, ryhtiä pysyä omissa päätöksissä ja apua tiedon soveltamisessa omaan elämään.

Omatoimisen kuntoutuksen opas

Omatoimisen kuntoutuksen opas on laadittu tukemaan toipumista sepelvaltimotautikohtauksen, ohitusleikkauksen tai pallolaajennuksen jälkeen. Jos sinulla on mahdollisuus osallistua ohjattuun kuntoutukseen, tilaisuutta kannattaa käyttää hyväksi. Toipumisen eteen voi kuitenkin tehdä paljon myös kotikonstein. Omatoimisen kuntoutuksen oppaan artikkeleissa annetaan siihen vinkkejä.

Defi-hanke

Suomen Elvytysneuvosto, Suomen Punainen Risti ja Sydänliitto käynnistivät vuonna 2011 projektin kansallisen defibrillaattorirekisterin perustamiseksi Suomeen. Rekisterin perustamiseen on saatu tukea laitteiden maahantuojilta, mutta se on toiminnassaan riippumaton ja avoin kaikille, riippumatta laitteen valmistajasta tai myyjästä.

Defibrillaattori- eli defi.fi -rekisterisivulta voit tarkistaa maallikkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden sijainnit Suomessa. Sivustolla on myös tietoa defibrillaattoreiden oikeanlaisesta sijoittamisesta ja merkitsemisestä.

Suomessa on noin 3 000 maallikkodefibrillaattoria. Sydänliiton tavoitteena on aktivoida defibrillaatoreiden omistajia rekisteröimään omat laitteensa kansalliseen defi.fi-rekisteriin.

Mukaan sydänyhteisön toimintaan

Sydänpiirit ja -yhdistykset ympäri Suomen järjestävät monipuolista toimintaa vertaistuesta virkistykseen. Sydänlihassairauksia sairastavilla potilailla on oma potilasyhdistys Karpatiat ry ja Sydän- ja keuhkosiirtopotilailla SYKE ry. Periytyviä rytmihäiriöitä sairastavat ovat muodostaneet jaoksen Sydänlapset ja -aikuiset -yhdistyksen yhteyteen. Näistä yhdistyksistä löytyy tietoa mm. tapahtumista, vertaistukitoiminnasta ja sopeutumisvalmennuksesta. Tule mukaan sydänyhteisön toimintaan!

Julkaisut ja oppaat

Sydänliiton julkaisuista löytyy tietoa ja tukea ja oman hyvinvoinnin edistämiseen, valtimosairauksien hoitoon sekä terveyden ja ruokapalvelujen ammattilaisten käyttöön.

Sydänliiton julkaisut löytyvät Sydänkaupasta.