Tilinpäätös 2017

Sydänliiton toimintavuoden tuotot olivat 7,37 miljoonaa euroa ilman tilinpäätössiirtoja. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 1,36 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä selittyy tilikauden aikana toteutetulla sijoitustoiminnan ulkoistuksella, jonka myötä sijoitustoiminnasta kotiutettiin myyntivoittoina pidemmän ajan arvonnousut. Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan jäämä tilikaudelta oli 1,09 miljoonaa euroa. Liiton maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä.

Varsinaisen toiminnan kulujäämä kehittyi talouden näkökulmasta positiiviseen suuntaan, ollen tilikauden lopussa 1,52 miljoonaa euroa (1,96 miljoonaa euroa vuonna 2016) euroa. Kulujäämän kehitystä selittää kohdennettujen avustusten kasvu sekä tiukka talouskuri, jota on noudatettu jo muutaman vuoden ajan.

Varainhankinnan osalta jäsenmaksutuotot jäivät edellisestä vuodesta sekä budjetoidusta, mutta tätä kompensoi se, että varainhankinnan tuotot olivat budjetoitua paremmat.

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 3,39 miljoonaa euroa (3,05 milj. euroa), josta toiminnalliset tuotot olivat 1,08 miljoonaa euroa (1,08 milj. euroa) ja toiminta-avustukset 2,31 miljoonaa euroa (1,97 milj. euroa). Liiton kokonaiskulut ennen tilinpäätössiirtoja olivat 6,14 miljoonaa euroa.

Saadut avustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n jakamia kohdennettuja avustuksia ja projektiavustuksia tuloutettiin 1,63 miljoonaa euroa. Kohdennettua avustusta käytettiin sopeutumisvalmennukseen 0,38 miljoonaa euroa ja aluetoiminnan kehittämiseen 0,10 miljoonaa euroa. Yksi Elämä-hankkeeseen projektiavustuksia käytettiin 1,15 miljoonaa euroa. Yleisavustusta käytettiin 0,48 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tuki kärkihankerahoituksella Neuvokas perhe -koulutuksia. Kärkihankerahoitusta tuloutettiin noin 89 tuhatta euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki sydänpotilaiden liikuntatoimintaa 47 tuhannella eurolla sekä Liikkuva Yhdistys -hanketta, jolle kohdeavustusta tuloutettiin noin 14 tuhatta euroa.

Suomen Kansanterveysyhdistyksen avustus sydäntyölle oli 0,53 miljoonaa euroa, joka käytettiin terveyden edistämiseen ja potilastoimintaan. Sydänsäätiön yleisavustus Sydänliitolle oli 0,33 miljoonaa euroa. Lisäksi Sydänsäätiö myönsi kohdennettuja avustuksia Sydänliiton tunnettuuden tutkimiseen 12 tuhatta euroa sekä noin 11 000 euroa Sydänmindfulness sydänsairastuneen voimavarana -tutkimukseen.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tilikauden aikana liiton varoja oli sijoitettuna liittohallituksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti suoriin osakesijoituksiin, rahasto-osuuksiin, joukkolainoihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Arvopaperisijoitusten markkina-arvo tilikauden lopussa oli noin 4,17 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto tilikauden aikana oli 7,9 %.

Tilikauden aikana liitto toteutti sijoitustoiminnan uudelleenjärjestelyjä niin, että sijoitusomaisuutta aiemman omahoidon sekä Aktia Pankki Oy:n sijaan alettiin toteuttaa kahdella täyden valtakirjan varainhoitosopimuksella. Liiton varainhoitajina tilinpäätöshetkellä toimi Evli Pankki Oy ja eQ Varainhoito Oy.

Sijoitustuotot olivat 1,22 miljoonaa euroa ja kulut 0,12 miljoonaa euroa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotto tilikaudelta oli 1,09 miljoonaa euroa euroa. Osingot, rahastojen tuotto-osuudet sekä korkotuotot tilikaudelta olivat noin 75 tuhatta euroa.

 

Tilintarkastajat

Liiton tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämän vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Kirsi Aromäki.