Sydänkurssit 2020 Kylpylähotelli Kunnonpaikka

Sydänsairautta sairastavien kuntoutuskurssit, osittainen perhekurssi 2020
Kenelle
Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heiken-tää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille voi osal-listua myös kuntoutujan omainen tai läheinen osan aikaa kuntoutuksesta.
Tavoite ja sisältö
Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä sekä kun-toutujan että hänen omaisensa kykyä hah-mottaa sairauden aiheuttama kokonaisti-lanne, sekä tuen tarve, jotta voitaisi edistää kuntoutujan hyvinvointia.
Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka jakautuu kolmeen viiden päivän mittai-seen jaksoon. Kurssi toteutuu yhteensä noin yhdeksän kuukauden aikana. Omainen voi osallistuvat kuntoutukseen yhteensä kaksi vuorokautta ensimmäisen jakson lopussa.
Suurin osa kurssiohjelmasta toteutuu ryh-mässä, joka mahdollistaa vertaistuen toteutu-misen sekä kuntoutujien aktiivisen osallistu-misen kuntoutusohjelmaan.
Kuntoutuksen aikana käsiteltävät teemat liitty-vät fyysisen aktivoimisen ohjaukseen, ravitse-mukseen sekä terveyteen ja sen edistämi-seen.
Kuntoutuskurssin ajalta voit saada joko palk-kaa tai Kelan kuntoutusrahaa. Hakeminen
Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Kelan hakemuksen lisäksi hakua varten tar-vitsee lääkärin B-lausunnon, josta käy ilmi kuntoutuksen tarve sekä tavoite. Lomakkeet palautetaan täytettynä Kelaan ja Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen.
Kelan kuntoutus on kuntoutukseen osal-listuville henkilöille täysin maksutonta.
Vuoden 2020 sydänsairautta sairastavien kuntoutuskurssit kurssinumeroineen sekä ajankohtineen löytyvät tämän esitteen kääntöpuolelta
Lisätietoja kuntoutuksesta:
Jani Heikkurinen
asiantuntija, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com
www.kunnonpaikka.com
Kunnonpaikka on monipuolisesti palveleva kuntoutus- ja hyvinvointikeskus sekä kylpylähotelli. Kunnonpaikka sijaitsee Itä-Suomen vehmaassa järvimaisemassa, vain 10 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Samalla käynnillä voit hyödyntää Kunnonpaikan monipuolisen kylpylä- hy-vinvointi ja hemmottelupalvelutarjonnan
Kylpylähotelli | Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela | www.kunnonpaikka.com
Sydänsairautta sairastavien kuntoutuskurssit kurssinumeroineen
Kunnonpaikassa vuonna 2020
Sydän – kuntoutuskurssi
Sepelvaltimotaudit (angina pectoris, sy-däninfarkti, ohitusleikkaus, pallolaajen-nus)
Aikuisille ja työelämästä poissaoleville.
74872 Kuntoutusjaksot:
27.–31.1.2020,
14.–18.4.2020,
28.9–2.10.2020
Omaisten jakso: 30.–31.1.2020
74873 Kuntoutusjaksot:
24.–28.8.2020,
23.–27.11.2020,
24.–28.5.2021
Omaisten jakso: 27.–28.8.2020
74874 Kuntoutusjaksot:
5.–9.10.2020,
15.–19.2.2021,
2.–6.8.2021
Omaisten jakso: 8.–9.10.2020
74875 Kuntoutusjaksot:
7.–11.12.2020,
12.–16.4.2021,
27.9–1.10.2021
Omaisten jakso: 10–11.12.2020
Sydän – kuntoutuskurssi, Sydämen va-jaatoiminta (synnynnäinen sydänsai-raus, kardiomyopatia, harvinaiset sy-dänsairaudet, läppäleikatut).
Aikuisille ja työelämästä poissaoleville.
74876 Kuntoutusjaksot:
20.–24.4.2020,
17.–21.8.2020,
18.–22.1.2021
Omaisten jakso: 23.–24.4.2020
Sydän – kuntoutuskurssi
Sepelvaltimotautia tai sydämen vajaa-toimintaa sairastaville henkilöille.
Alle 68- vuotiaille ja työelämästä pois-saoleville.
74877 Kuntoutusjaksot:
17–21.2.2020,
18.–22.5.2020,
26–30.10.2020
Omaisten jakso: 20–21.2.2020
74878 Kuntoutusjaksot:
14.–18.9.2020,
14.–18.12.2020,
14.–18.6.2021
Omaisten jakso: 17–18.9.2020
74879 Kuntoutusjaksot:
19.–23.10.2020,
1.–5.3.2021,
16.–20.8.2021
Omaisten jakso: 22–23.10.2020
Sydän – kuntoutuskurssi
Sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoi-mintaa sairastaville henkilöille.
Yli 68- vuotiaille ja työelämästä poissa-oleville.
74887 Kuntoutusjaksot:
9.–13.3.2020,
8.–12.6.2020,
4.–8.1.2021
Omaisten jakso: 12–13.3.2020
74888 Kuntoutusjaksot:
1.–5.6.2020,
31.8–4.9.2020,
1–5.2.2021
Omaisten jakso: 4–5.6.2020
74889 Kuntoutusjaksot:
9.–13.11.2020,
22.–26.3.2021,
6–10.9.2021
Omaisten jakso: 12–13.11.2020