Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi:                                  Lohjan Sydän ry

Kotipaikka:                        Lohja

Osoite:                               Perkiömäki Reijo Juhani

                                          Tarhurinkuja 14 08700 LOHJA

Rekisterinumero:             128.352

Merkitty rekisteriin:          01.11.1979

Jäljennös annettu:           20.03.2014

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lohjan Sydän ry.

Sen kotipaikka on Lohja ja toiminta-alue Lohja.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys toimii Uudenmaan Sydänpiiri ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi, jäsenenä piirin vahvistamalla toiminta-alueella. Suomen Sydänliitto ry:tä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Yhdistyksen kielenä on suomi.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Se edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii jäsentensä sekä Suomen Sydänliitto ry:n ja sydänpiirin toiminnan perusyksikkönä,
 2. edistää terveitä elämäntapoja ja sydänterveyttä,
 3. toimii paikallisena etujärjestönä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi,
 4. harjoittaa tiedotus-, terveyskasvatus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa,
 5. järjestää terveystapahtumia, -kampanjoita ja -kursseja, luento-, neuvonta- ja liikuntatilaisuuksia sekä välittää aineistoa ja asiantuntija-apua,
 6. järjestää neuvonta- ja liikuntaryhmiä, kuntoutuskursseja ja muuta kuntoutumista edistävää toimintaa sekä tukee kuntoutuksen kehittämistä,
 7. järjestää keskustelu- ja yhdessäolotilaisuuksia sekä kerho-, virkistys- ja harrastustoimintaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi,
 8. tekee paikallista yhteistyötä viranomaisten sekä sellaisten järjestöjen, laitosten, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa, joiden toiminta edistää kansanterveyttä,
 9. tekee yhteistyötä muiden sydänyhdistysten kanssa,
 10. tukee piirinsä tavoitteiden toteutumista, jolloin se myös toteuttaa piirin toiminta-suunnitelman mukaisia toimintoja, sekä
 11. pyrkii muilla vastaavilla tavoilla toteuttamaan toiminta-ajatustaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannus-, kahvila-, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat

- varsinaiset jäsenet

- kannatusjäsen

- kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

unniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on vaikuttanut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen sydänyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ja kunniajäseneksi henkilö, jonka toiminta merkittävällä tavalla on koitunut yhdistyksen tavoitteiden hyväksi.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja

6 (kuusi) muuta varsinaista jäsentä sekä 2 (kaksi) varajäsentä. Hallituksen ja sen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Kolmasosa hallituksesta on erovuorossa vuosittain. Käytäntöön siirryttäessä ensimmäisen ja toisen vuoden erovuoroiset valitaan arvalla. Hallituksessa ja puheenjohtajana voi toimia enintään kolme toimikautta peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun

vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa,
 2. valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä, että sen saamia lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja käytetään luovuttajan määräysten mukaisesti,
 3. laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi, sekä lähettää niistä yhdistyksen kokouksen päätökset tiedoksi piirihallitukselle
 4. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat,
 5. huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, toisiin yhdistyksiin ja piiriin.
 6. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa
 7. huolehtia ja vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain sekä liiton, piirin ja näiden sääntöjen mukaisesti.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

7 § Valmistelu- ja toimintaelimet

Hallitus voi asioiden valmistelua ja toiminnan toteuttamista varten asettaa työvaliokunnan tai muita tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimintaelimiä. Valmisteluelinter kokouksista pidetään tarvittaessa pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on toimitettava hallitukselle. Hallituksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valmistelu- ja toimintaelinten kokouksissa.

Yhdistyksessä voi olla rekisteröimättömiä kerhoja ja muita toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on hallituksen tukena edistää yhdistyksen toimintaa. Tarvittaessa kerho valitsee kerhovastaavan ja muut toimihenkilöt, joista ilmoitetaan yhdistyksen hallitukselle. Kerhon tai muun toimintaryhmän toiminta ja talous sisältyvät yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

hdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokoi_!sta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään 6.12. hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat piirille tai Suomen Sydänliitto ry:lle tai jos niitä ei ole, on varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti luovutettava rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toimintaan sisältyy sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä, hoitoa tai potilaiden kuntoutusta ensisijaisesti yhdistyksen toiminta-alueella.

Jos kaksi tai useampi yhdistys päättää yhdistyä yhdeksi yhdistykseksi, niiden varat siirtyvät uudelle rekisteröidylle yhdistykselle.

14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelrnästä. Patentti-ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

 

PRH, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki 1 PL 1140, 00101 Helsinki 1 Puhelin: 029 509 5000 1 Telefaksi: 029 509 5328 1 Y-tunnus 0244683-1
Arkadiagatan 6 A, 00100 Helsingfors 1 PB 1140, 00101 Helsingfors 1 Telefon: 029 509 5000 1 Telefax: 029 509 5328 1 FO-nummer 0244683-1