Jäsenjärjestöavustus

STEA voi myöntää keskusjärjestöille jäsenjärjestöavustusta, jonka keskusjärjestöt siirtävät edelleen oikeuskelpoisille, yleishyödyllisille jäsenjärjestöilleen pienavustuksina. Näiden pienavustusten (noin 1000€/yhdistys) tarkoituksena on lisätä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa.

Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri on hakenut STEAlta vuodesta 2019 lähtien jäsenyhdistysten käyttöön tarkoitettua jäsenjärjestöavustusta. Sydänpiirin hallitus on päättänyt jakoperiaatteet, joiden taustalla on sydänjärjestön strategia: Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Pienavustuksilla tuetaan sydänyhdistyksen toteuttamaa vapaaehtoistoimintaa, vertaistukitoimintaa, erilaisten sydänterveystapahtumien järjestämistä, virkistysretkien ja -tapahtumien järjestämistä, liikunta- ja vertaisryhmien järjestämistä ja vaikuttamistyötä. Järjestetyn toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Lisätietoa avustuksen käytöstä saa sydänpiiriltä.

Ohessa on jäsenjärjestöavustuksen vuosikello helpottamaan jäsenjärjestöavustuksen hakemiseen, käyttöön ja raportointiin liittyviä toimenpiteitä.

https://sydanpiirit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/toimisto_e-p_sydan_fi/EU-oFk6EvGhOo3FXQw9y4WMB4sKjAPj7LZ9tgyc7POkPjQ