Lomakkeita, taulukoita ja testejä sepelvaltimotautia sairastavan suorituskyvyn arviointiin ja liikuntaohjaukseen

Kuuden minuutin kävelytesti

Kuuden minuutin kävelytesti  -video ohjaa testin tekemiseen käytännössä. Videossa on kaksi osiota : testin tekeminen ja siihen liittyvä liikuntaohjaus.

Kuuden minuutin kävelytestiohje antaa ohjeet testin suorittamiseen sekä antaa tietoa testituloksen tulkintaan.

Kuuden minuutin kävelytestilomake  on ammattilaisen lomake, johon hän kirjaa testin kulun taustatietoineen. Sen pohjalta jatkuu tulosten tulkinta ja liikuntasuunnitelman teko yhdessä testattavan kanssa.

Kuuden minuutin kävelytestilomake, kuntoutuja kirjaajana on apuväline testissä, jossa toinen kuntoutuja toimii kirjaajana, vaikka testin varsinainen ohjaaja on ammattilainen.
 

Alla olevat taulukot ja lomakkeet ovat apuna, kun ammattilainen arvioi sepelvaltimotautipotilaan suorituskykyä ja tulkitsee testituloksia yhdessä potilaan kanssa.

Sepelvaltimotautipotilaan terveyskysely auttaa ammattilaista saamaan kuvan potilaan sairaudesta ja siihen liittyvästä oireilusta sekä hänen toimintakyvystä. Kysely antaa tärkeää taustatietoa ennen suorituskyvyn arviointia.

RPE-kuormittuneisuus  -taulukko on apuväline oman kuormittuneisuuuden arviointiin asteikolla 6-20. Taulukko tarvitaan muun muassa Kuuden minuutin kävelytestin aikana.

RPE-oireiden voimakkuus -taulukon avulla kuntoutuja kuvaa omia mahdollisia oireita asteikolla 0-10. Taulukko tarvitaan muun muassa Kuuden minuutin kävelytestin aikana.

Pienet RPE-taulukot on tarkoitettu kävelijän käytettäviksi kävelyn aikana.

Kuuden minuutin kävelytestin matkan muuttaminen MET-yksiköiksi auttaa ammattilaista muuttamaan potilaan kävelemän matkan MET-yksiköiksi ja sen avulla peilaamaan potilaan suorituskykyä arjen tilanteisiin.

Watit MET-yksiköiksi helpottaa ammattilaista muuttamaan polkupyöräergometrin kuormituksen (W) MET-yksiköiksi ja sen avulla peilaamaan potilaan suorituskykyä arjen tilanteisiin.

Ergometrin kuormituksen ja fyysisen aktiivisuuden ohjeelliset vastaavuudet keskikokoisella henkilöllä kuvaa viidellä tasolla polkupyöräergometrin kuomituksen(W) suhdetta erilaiseen liikuntaan ja työtehtäviin aina kevyistä kotitaloustöistä raskaisiin metsätöihin.

Esimerkkejä fyysisen aktiivisuuden energian kulutuksesta lajiteltuna aktiivisuuden tyypin mukaan kuvaa erilaisia liikuntamuotoja ja niiden energiankulutusta kJ/kg/h ja kcal/h. Taulukko kertoo valmiiksi energiankulutukset sekä 65- että 80-vuotiaalla.

Fyysinen aktiivisuus MET-yksikköinä ilmastuna kertoo erilaisten toimintojen kuormittavuuden MET-yksikköinä. Kevyimpänä toimintona istuminen ja raskaimpana erittäin rankka kestävyysurheilu.

Fyysisen toiminnan intensiteettiluokitus kuvaa suuren joukon liikuntamuotoja ja luokittelee ne hengästymisen, hikoilun, kuormituksen ja nopeuden mukaan MET-arvoiksi. Kun potilaan suorituskyky on arvioitu, voi tämän taulukon avulla ohjata sopivasti kuormittavaan liikuntamuotoon ja sopivaan, oireettomaan suoritustempoon.

Harjoittelun kuormituksen arviointia auttava taulukko mahdollistaa erilaisten kuormitusta kuvaavien suureiden kuten W, MET, sykereservi, RPE ja kuormituksen sanallinen kuvaus peilaamisen toisiinsa ja jo tiedossa oleviin suureisiin. Tavoitteena on havainnollista potilaalle sopivaa, tehokasta ja samalla oireetonta liikuntaa.

Kestävyysliikunnan kuormittavuuden luokittelu  mahdollistaa erilaisten kuormitusta kuvaavien suureiden suhdetta toisiinsa. Tuntemalla jokin suure voi toisen suuren avulla havainnollistaa kuormitusta potilaalle. Taulukon suuureita ovat kuormittavuusluokka, % maksimaalisesta sykkeestä, koettu kuormittuneisuus ja suorituskyky (hyvä/huono).

Kestävyysliikunnan ja lihasvoimaharjoittelun ohjaamiseen ammattilaisen avuksi on oma ohjeistus vakaata sepelvaltimotautia sairastaville, infarktin sairastaneille ja ohitusleikatuille.

Sepelvaltimotautipotilaan kestävyysharjoittelun ohjelmointi topilasvaiheen aikana ja liikunnallista kuntoutusta aloiteltaessa antaa mallin siitä, kuinka kestävyysharjoittelua voi ohjelmoida. Jos kardiorespiratorinen suorituskyky yli 5 MET on käytössä 6 viikon harjoitteluohjelma. Jos suorityskyky on alle 5 MET on käytössä 8 viikon ohjelma. Ohjelmassa on kuvattu tavoiterasitus/harjoitus, toiston pituus, palautumisen pituus, toistojen määrä ja harjoituskertojen määrä.

Sydämen ohitusleikkauksesta toipuvan kestävyysharjoittelun ohjelmointi topilasvaiheen aikana kuvaa ohitusleikatun harjoittelun kuormitusta seuraavilla suureilla; syketaso harjoituksessa yli leposykkeen, tavoiterasitustasolla( min.)/päivä, liikkumiskerran pituus, liikkumiskertojen määrä päivässä ja viikossa. Ohjeistus on jaettu kardiorespiratorisen suorituskyvyn mukaan (alle 5 MET ja yli 5 MET). Ohjelma on laadittu 12 viikolle.

Sydäninfarktin sairastaneen kestävyysharjoittelun ohjelmointi toipilasvaiheen aikana ohjeistaa harjoittelun kuormitusta seuraavilla suureilla; teho, RPE, tavoiterasitustasolla( min.)/päivä, liikkumiskerran pituus, liikkumiskertojen määrä päivässä ja viikossa. Ohjeistus on jaettu kardiorespiratorisen suorituskyvyn mukaan (alle 5 MET ja yli 5 MET). Ohjelma on laadittu 6-8 viikolle.

Sepelvaltimotautia sairastavan lihasvoimaharjoittelu on malli lihasvoimaharjoittelusta ja kuvaa seuraavat tekijät: harjoituskertoja viikossa, sarjojen määrä, toistojen määrä, RPE, harjoitusvaiheen pituus ja tavoite. Ohjeistus on jaettu aloittelijan ohjelmaan ja edistyneen harjoittelijan ohjelmaan. Ne on laadittu 24 viikolle.

Liikuntaohjauksessa apuna käytettävät lomakkeet on suunniteltu ammattilaisen ja potilaan yhdessä käytettäviksi.

Liikuntaohjauksessa voi käyttää apuna Liikuntasuunnitelma-lomaketta.  Lomakkeeseen potilas kirjaa nykyiset liikuntatottumuksensa ja tuntemuksensa liikunnan aikana. Lisäksi mahdollisen Kuuden minuutin kävelytestin tulos kirjataan. Potilas arvioi oman tarpeensa muuttaa liikuntatottumuksiaan. Jos potilas toivoo muutosta liikuntatottumuksiinsa, hän voi täyttää ammattilaisen ohjaamana itselleen liikunnan viikkosuunnitelman.

Julkaisuja ammattilaisten työn tueksi

Liikuntajulkaisuja löytyy Sydänkaupasta.

Testejä

Liikuntatottumustestin voi tulostaa täyttämistä varten

Liikkumistottumustesti sähköisesti ja Testaa tottumukset -paketti ovat ammattilaiselle materiaaleja ohjaustilanteeseen.