OTA-ohjauskartta

OTA-ohjauskartta-aineisto on koottu tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia motivoivassa elintapaohjauksessa. Se toimii ikään kuin karttana ja suunnistuksen tukena muutosohjauksen poluilla. Materiaalin avulla ohjaajan on helppo auttaa asiakasta konkreettisen muutossuunnitelman laatimisessa. Aineistosta löytyy puheeksi ottoa ja ohjausta havainnollistavia ohjauskuvia, testilomakkeita, muutossuunnitelmalomakkeita sekä oppaita. Kaikki materiaali on ladattavissa ohjauskäyttöön.

Materiaalit ovat teemoittain pdf-tiedostoina yksittäin ja aihekokonaisuuksittain ladattavissa ohjauskäyttöön. Lopussa on vielä lueteltu aiheeseen liittyvät lomakkeet, testit ja muu ohjausmateriaali.

Sisältö

 1. Muutosohjauksen perusta ja OTA-mittari
 2. Valtimoterveys
 3. Ruokatottumukset
 4. Liikunta
 5. Stressinhallinta
 6. Unihuolto
 7. Tupakka
 8. Alkoholi

Ohjauskartan sisältö perustuu valmentavan elintapaohjauksen periaatteisiin: voimaannuttavaan ohjausideologiaan sekä prosessimaiseen muutosohjaukseen. Motivoiva ilmapiiri voidaan luoda OTA-ohjauskartan avulla vuorovaikutuksellisin keinoin niin, että motivaatio nousee ohjattavasta itsestään, ei ohjaajan määräyksestä tai tarpeesta. Jos ohjaaja on aikaisemmin tottunut kertomaan, miten muutoksia tehdään, hän antaa nyt ohjattavan itsensä toimia oman muutosprosessinsa pääsuunnittelijana.

Lähestymistapa perustuu uusimpaan tutkimustietoon siitä, miten yksilöllisellä elintapaohjauksella saadaan aikaan myös kliinistä vaikuttavuutta. Ohjauksen punainen lanka on ohjattavan muutosvalmiuden arviointi sekä sen pohjalta suunnitellun ohjausprosessin räätälöinti käyttäen tilanteeseen sopivaa aineistoa. Löydät sisällysluettelosta lisätietoa terveyden eri avaintekijöiden käsittelyä helpottavista ohjausmateriaaleista.

  1. Muutosohjauksen perusta ja OTA-mittari

  OTA-ohjauskartan muutosohjauksessa tuetaan ohjattavan motivaatioprosessia valmentavalla ohjaustyylillä. Motivoiva ilmapiiri luodaan vuorovaikutuksellisin keinoin ohjattavan omaa itsemääräämistunnetta sekä pystyvyyttä tukien. Elintapamuutos pyritään näkemään positiivisena mahdollisuutena vaikuttaa omaan hyvinvointiin, ei ahdistavana pakkona. Ohjauksen alussa annetaan tilaa ohjattavan omalle kokemukselle eli ns. subjektiiviselle voinnille, koska se ennakoi toimintakykyä ja muutokseen sitoutuneisuutta jatkossa parhaiten.

  Ohjaustilanteen vastavuoroisuuden vahvistamiseksi on kehitetty muutosvalmiuden arviointiin ohjauksen työkalu nimeltä OTA-mittari (EHN-mätare, OTA-card). OTA-mittarin avulla ohjaaja voi kartoittaa ohjattavan muutosvalmiuden astetta terveyden eri avaintekijöiden suhteen. Jatko-ohjaus on näin mahdollista räätälöidä ohjattavan muutosohjauksen ja muutosvaiheen mukaisesti. Siitä on apua erityisesti silloin, kun on vaikea päättää, mistä osa-alueesta olisi hyvä aloittaa. Se tekee nopeasti näkyväksi sen, mihin terveyden avaintekijään ohjattava on valmis ohjaushetkellä panostamaan. On tärkeää, että ohjattava täyttää OTA-mittarin itsenäisesti. Ohjeessa on lisää tietoa OTA-mittarin hyödyntämisestä motivoivassa elintapaohjauksessa.

  Video OTA-mittari apuna muutosvalmiuden arvioinnissa

  OTA-mittarin valintojen pohjalta voidaan keskustella jatko-ohjauksen tarpeesta. Jos ohjattava toivoo muutosta useampaan avaintekijään, häntä pyydetään valitsemaan se tekijä, johon hän haluaa muutosta kaikkein eniten. Jatko-ohjauksessa keskitytään aluksi tähän ohjattavan valitsemaan aiheeseen ja tehdään sen pohjalta konkreettinen muutossuunnitelma. Muihin tekijöihin voi tarvittaessa palata myöhemmin ohjausprosessin edetessä.

  Video OTA-ohjauskartta konkreettisen muutossuunnitelman tukena

  OTA-ohjaaja: "Uuden ohjaustyylin käyttöönotto on helpottanut omaa työskentelyä paljon. Myös asiakkaat ovat olleet kiinnostuneempia vastaanottamaan asioita tämän uuden tavan avulla. Ohjauksesta on poistunut saarnaus, kun ollaan kiinnostuneita asiakkaan oikeasta halusta ja valmiudesta muutokseen."

  Video ohjattavan kokemus OTA-ohjauskartan käytöstä

  2. Valtimoterveys

  Sydämen ravinnon- ja hapensaannista huolehtivat sepelvaltimot, joiden ahtautuminen johtaa sepelvaltimotautiin. Ahtautumisen aiheuttaa ateroskleroosi eli valtimoiden kovettuminen. Jos sepelvaltimo tukkeutuu kokonaan, verenvirtaus pysähtyy ja valtimon hapettama alue sydänlihaksesta tuhoutuu. Ateroskleroosia voi olla kaikissa valtimoissa. Valtimokovettuma syntyy pikkuhiljaa, kun veressä on tarvetta enemmän LDL-kolesterolia. Valtimotautien syntyyn vaikuttavat avaintekijät, joihin voi omilla elintavoilla vaikuttaa. Ikä, sukupuoli ja perimä vaikuttavat elintapojen lisäksi valtimotaudin syntyyn. Metabolinen oireyhtymä on aineenvaihduntahäiriö, jossa samalle henkilölle on kasautunut useampia vaaretekijöitä.

  Riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen voi testata lomakkeella.

  Kaikki valtimoterveyskuvat

  FINRISKI-laskurilla voi laskea riskin sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laskuri kertoo sairastumisriskin prosentteina.

  3. Ruokatottumukset

  Pohjolan ruokakolmio havainnollistaa ruokavalion perustaa ja harvemmin syötäväksi suositeltavia sattumia. Terveellisen ruokavalion koostamisessa auttaa, kun pääateriat on koottu lautasmallin mukaan. Välipalan terveellisyyttä parantaa, kun se sisältää jotain kasvisryhmästä, viljavalmisteita ja proteiinin lähdettä. Kuvassa on verrattu terveellistä välipalaa viinerin ja kahvin energiamäärään. Leivänpäällisillä on suuri merkitys ruokavalion rasvan laadun kannalta. Kovan ja pehmeän rasvan saantia eri lähteistä on helppo hahmottaa pylväskaavion avulla. Margariinin lisäaineet ovat usein pelättyjä, mutta kuva havainnollista, että näitä samoja ainesosia saa muista elintarvikkeista luonnostaan. Pehmeän rasvan riittävää saantia voi havainnollistaa lusikkakuvan avulla. Kalsiumin, D-vitamiinin ja kuidun saantia ja lähteitä voi arvioida annosvertailukuvien avulla. Suolan saannin kertymistä havainnollistavat kuva ja taulukko päivän ruoista. Juomissa ja makeissa välipaloissa on runsaasti sokeria.

  Testaa syömistottumuksesi -lomaketta voi käyttää apuna omien ruokatottumusten selkeyttämisessä painonhallinnan näkökulmasta. Rasvan laatu -testilomake auttaa hahmottamaan ruokavalion kovan ja pehmeän rasvan osuutta ruokavaliosta. Suolan saanti -testilomake (Testa ditt saltintag) havainnollistaa suolan lähteitä ruokavaliossa. Kuitutesti (fibertest) ja sokeritesti (sockertest) ovat myös hyviä verkosta löytyviä laskureita. Ruoka-aiheisia testejä löytyy myös verkkotesteinä.

  Ruokatottumusten muutosohjausta voi tarkentaa OTA-ravinto-lomakkeella, jonka avulla ohjattavalle räätälöidään yhdessä hänen kanssaan oma ruokatottumusten muutossuunnitelma.

  Kaikki ruokakuvat

  Nuorten elintapaohjaukseen tarkoitettuja TOTA-ruokakuvia voi hyödyntää myös aikuisten ravitsemusohjauksessa.

  4. Liikunta

  Liike vaikuttaa heti -kokeile -kuva kertoo, kuinka jo yksikin liikkumiskerta saa aikaan myönteisiä vaikutuksia koko kehossa. Liikunta tavaksi -vaikutukset pysyviksi - kuva kertoo, kuinka säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää toimintakykyä ja terveyttä.  Se ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia.

  Liikunnan positiiviset vaikutukset -kuva kertoo liikunnan monipuolisista vaikutuksista lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Eri ihmisillä eri liikunnan hyvää tekevät vaikutukset voivat olla innoittajina liikkumaan. Voi olla, että juuri itseä puhuttava perustelu liikkumiselle ei löydy kuvasta vaan se löytyy omasta mielestä. Olennaista on, että sen on itse oivaltanut.

  Miltä rasitus tuntuu nyt? -taulukon avulla voi seurata omaa rasituksen tunnetta liikunnan aikana. Erityisesti aloittelijalla suuri koettu rasittavuus voi vähentää liikkumisen mukavuutta ja siten kiinnostusta säännölliseen liikkumiseen. Alue 10–16 kattaa liikkumisen, joka on terveyden kannalta turvallista ja rasittavuudeltaan riittävää. Tämä koskee sekä kestävyysliikuntaa että lihaskuntoharjoittelua.

  Terveysliikunnan vaikutusaika elimistöömme vaihtelee eri vaikutusten välillä. Kestävyysliikunta, lihaskunto- ja liikehallintaharjoittelu vaikuttavat jo ensimmäisen kerran jälkeen tai vaikutukset ovat havaittavissa noin vuoden säännöllisen liikunnan seurauksena. Olennaista on löytää itselle mieluinen, säännöllisesti toteutuva liikuntamuoto, jotta vaikutukset pääsevät syntymään.

  Kävelyn portaat kuvaavat askelmäärän riittämättömyyttä, riittävyyttä ja ihanteellisuutta. Lisäämällä portaittain askelten määrää tai kävelyminuutteja saavutetaan suositeltava, jopa ihanteellinen askelten määrä päivässä. Jokainen askel kannattaa.

  Päivittäiset askeleet ja niiden kerääminen on monia innostava tapa seurata omaa liikunnan määräänsä. Liikuntasuosituksien mukaan päivittäin tulisi kävellä 10 000 askeleen verran. Askelmittarin käyttäjä näkee tarkat askelmäärät.

  Aikuisten liikkumissuositus kertoo 18–64-vuotiaiden liikuntasuosituksien sisällön. Yli 65-vuotiaille on oma suosituksensa. Suosituksien sisältämää liikuntamäärää on hyvä tavoitella omalla tahdilla. Itse on hyvä oivaltaa, onko hyvä lisätä omaa liikkumista vai täyttyykö jo liikuntasuositus. Tärkeää on, että liikunnan määrässä tapahtuvat muutokset ovat mahdollisimman pysyviä ja itselle luontevia.

  Liikuntatottumustesti herättää pohtimaan omaa arkiliikuntaa ja liikuntaharrastuksia.

  Liikuntatottumusten muutosohjausta voi tarkentaa OTA-liikunta-lomakkeella, jonka avulla ohjattavalle räätälöidään yhdessä hänen kanssaan oma liikuntatottumusten muutossuunnitelma.

   

  5. Stressinhallinta

  Stressinhallinta on tärkeä terveyden avaintekijä. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan haitallista stressiä voidaan pitää verenpainetta tai ylipainoa vastaavana terveyden riskitekijänä. Stressikokemuksen arviointiin on oma stressijana, jonka avulla ohjattava voi arvioida subjektiivista stressikokemustaan ja sen alkuperää.

  Jos muutosohjauksessa keskitytään stressinhallintaan, Stressin tunnusmerkit -kuva ja Stressin hallintakeinot -kuva tarjoavat ohjaukseen sitä havainnollistavaa kuvamateriaalia. Tavoitteena on saada ohjattava pohtimaan omaa stressinhallintaansa positiivisten hallintakeinojen kautta. Muutosohjausta voi syventää OTA-stressihallinta-lomakkeen avulla, jossa ohjattavalle räätälöidään oma stressinhallintasuunnitelma. Lisävinkkejä ja motivoivia apukysymyksiä ohjaajalle aiheen käsittelyyn löytyy Stressikokemuksen arviointi -kuvasta.

  Kaikki stressikuvat

  6. Unihuolto

  Ohjattavan mahdollisen univajeen arviointi on tärkeä osa elintapaohjausta. Pitkäkestoinen univaje altistaa useille somaattisille ja psyykkisille sairauksille sekä heikentää elämänlaatua. Keskeistä on ohjattavan tilapäisen unettomuuden kroonistumisen ehkäiseminen ja omatoimiseen unihuollon tukeminen.

  Unettomuuden taustatekijöiden tunnistaminen on hyvä alku ohjaukselle ja sitä voi syventää arvioimalla ohjattavan omia unen huoltokeinojaan. Ohjauksessa on hyvä painottaa riittävän unen terveysvaikutuksia ja aiheesta kiinnostuneille ohjattaville voi tulostaa OTA-uni-lomakkeen oman unenhuoltosuunnitelman kirjaamiseksi.

  Kaikki unikuvat

  7. Tupakka

  Savuttomuusohjauksen aikana ohjaaja voi seurata yhdessä ohjattavan kanssa savuttomuuspolkua, jossa tupakoinnin lopetusta havainnollistetaan ohjausprosessin näkökulmasta. Valmiita apukysymyksiä löytyy Pohdittavaa savuttomuuspolun vaiheisiin -kuvasta, jota voidaan tutkia yhdessä ohjattavan kanssa muutosprosessin eri vaiheissa.

  Harkintavaiheessa olevan ohjattavan kanssa Mitä saa tupakoinnin tilalle? - tai Tupakoinnin lopettamisen terveyshyödyt -kuvat vahvistavat savuttomuuden positiivisia vaikutuksia. Fagerströmin testilomake auttaa testaamaan tupakoijan nikotiiniriippuvuuden astetta. Testi löytyy myös verkossa täytettävänä.

  Suunnitteluvaiheessa olevan ohjattavan kanssa OTA-tupakka-lomake auttaa suunnitelman konkretisoimista ja seurantaa. Tupakoinnin lopetuskynnystä voidaan madaltaa suunnitelmassa myös tupakointia vähentämällä tai lopettamista kokeilemalla.

  Nikotiinikorvaushoito lisää tupakoinnin lopettamisen onnistumisprosenttia. Sen käyttömahdollisuuksista kertovat kuvat Nikotiinikorvaushoitotuotteet2015, Nikotiinikorvaushoitotuotteiden käyttötekniikat sekä Vieroitusoireiden hallinta.

  Tupakoinnin lopetus on ohjattavalle pitkällinen prosessi ja vaatii onnistuakseen monesti useamman yrityskerran. Ohjaaja saa edellisistä ohjausmateriaaleista vinkkejä myös repsahdusvalmennukseen ja repsahdustilanteiden ennakointiin osana pitkäjänteistä savuttomuusohjausta.

  Kaikki tupakkakuvat

  Tupakoinnin lopettamiseen voi asiakkaalle suositella stumppi.fi-sivuja.

  8. Alkoholi

  Alkoholia kohtuudella -kuvassa havainnollistetaan eri alkoholijuomien alkoholiannoksia ja suositukset enimmäismäärästä. Alkoholijuomissa on runsaasti energiaa verrattuna pieneen ateriaan.

  Kaikki alkoholikuvat

  Hyödynnä myös nuorten elintapaohjaukseen tarkoitettuja alkoholikuvia. Päihdelinkki.fi ja EHYT ry:n sivut sisältävät myös työvälineitä päihdetyöhön, mm. Audit-Alkoholin käytön riskit -testin

   

  Lomakkeet muutosohjauksen tukena

  OTA-mittarin (EHN-mätare, OTA-card) avulla voi selvittää asiakkaan muutosohjauksen tarvetta valtimoterveyden avaintekijöiden suhteen ja kohdistaa jatko-ohjausta asiakkaan muutosvalmiuden mukaan. Ohjeessa on lisää tietoa OTA-mittarin hyödyntämisestä motivoivassa elintapaohjauksessa.

  OTA-ravinto-lomake helpottaa ruokavalioon liittyvän käytännönläheisen muutossuunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

  OTA-liikunta-lomake helpottaa liikuntaan liittyvän käytännönläheisen muutossuunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

  OTA-stressi-lomake auttaa oman stressinhallinnan suunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

  OTA-uni-lomake auttaa omien unenhuoltokeinojen muutossuunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

  OTA-tupakka-lomake auttaa käytännönläheisesti oman savuttomuuspolun suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa.

  Testit muutosohjauksen tukena

  Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake auttaa selvittämään omaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Arvioinnin voi tehdä myös verkossa.

  FINRISKI-laskuri auttaa arvioimaan riskin sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.

  Testaa rasvan laatu -lomake auttaa hahmottamaan oman ruokavalion rasvan laadun. Rasvan laadun voi testata myös verkossa.

  Testaa suolan saantisi -lomake (Testa ditt saltintag) auttaa selvittämään ruokavalion suolan määrän ja sen lähteet. Suolan saannin voi testata myös verkossa.

  Kuidun saanti -testi (fibertest) auttaa arviomaan kuidun saantia.

  Sokerin saanti -testi (sockertest) auttaa selvittämään sokerin käyttöä.

  Testaa syömistottumuksesi -lomake auttaa selvittämään ruokatottumuksia painonhallinnan ja syömisen hallinnan näkökulmasta. Syömistottumuksia voi testata myös verkossa ruokavaliotestillä ja ruokailutottumustestillä.

  Testaa liikuntatottumuksesi -lomake auttaa pohtimaan omaa liikkumista arjessa ja harrastuksissa. Liikuntatottumukset voi testata myös verkossa.

  Fagerströmin testilomake auttaa testaamaan tupakoijan nikotiiniriippuvuuden astetta. Testin voi tehdä myös verkossa.

  AUDIT-Alkoholin käytön riskit -testin voi tehdä verkossa.

  Muu ohjauksen tukimateriaali

  Sydän ja ruoka - suosituksia sydänterveyttä edistävään ravitsemukseen on päivitetty syksyllä 2019.

  Ohjauksessa tukena ovat myös Sydänkaupasta tilattavat oppaat: Kolesteroli kohdalleen, Verenpaine kohdalleen ja Valitse hyvin -syö hyvin.

  Sydänkaupasta tilattava Selkosuomenkielinen Terveysarvot kuntoon -opas sisältää tietoa valtimoterveyden kannalta tärkeistä terveysarvoista ja esittelee keinoja, miten niihin voi vaikuttaa omilla elintapavalinnoillaan.

  Nuorten elintapaohjaukseen suunnatut TOTA-kuvat sopivat myös aikuisten ohjaukseen.

  Syöhyvää.fi-sivujen lyhyet ravitsemusvideot sopivat hyvin ryhmäohjaukseen ja opetukseen.