OTA-ohjauskartta

Ohjauskartta-aineistopaketti on koottu tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia motivoivassa elintapaohjauksessa. Se toimii ikään kuin karttana ja suunnistuksen tukena muutosohjauksen poluilla. Ohjausmateriaali on kerätty yhteen pakettiin niin, että ohjaajan on helppo auttaa asiakasta konkreettisen muutossuunnitelman laatimisessa. Aineistosta löytyy puheeksi ottoa ja ohjausta havainnollistavia ohjauskuvia, testilomakkeita, muutossuunnitelmalomakkeita sekä oppaita.

Ohjauskartan sisältö perustuu valmentavan elintapaohjauksen periaatteisiin: voimaannuttavaan ohjausideologiaan sekä prosessimaiseen muutosohjaukseen. Motivoiva ilmapiiri voidaan luoda Ohjauskartan avulla vuorovaikutuksellisin keinoin niin, että motivaatio nousee ohjattavasta itsestään, ei ohjaajan määräyksestä tai tarpeesta. Jos ohjaaja on aikaisemmin tottunut kertomaan, miten muutoksia tehdään, hän antaa nyt ohjattavan itsensä toimia oman muutosprosessinsa pääsuunnittelijana (kuva 1).

Lähestymistapa perustuu uusimpaan tutkimustietoon siitä, miten yksilöllisellä elintapaohjauksella saadaan aikaan myös kliinistä vaikuttavuutta. Ohjauksen punainen lanka on ohjattavan muutosvalmiuden arviointi sekä sen pohjalta suunnitellun ohjausprosessin räätälöinti käyttäen tilanteeseen sopivaa aineistoa. Löydät sisällysluettelosta lisätietoa terveyden eri avaintekijöiden käsittelyä helpottavista ohjausmateriaaleista.

Tiedostot ovat pdf-muodossa ja ladattavissa ohjauskäyttöön.

Sisältö:

  1. Muutosohjauksen perusta ja OTA-mittari
  2. Valtimoterveys
  3. Ruokatottumukset
  4. Liikunta
  5. Stressinhallinta
  6. Unihuolto
  7. Tupakka
  8. Alkoholi

1. Muutosohjauksen perusta ja OTA-mittari

OTA-ohjauskartan muutosohjauksessa tuetaan ohjattavan motivaatioprosessia valmentavalla ohjaustyylillä. Motivoiva ilmapiiri luodaan vuorovaikutuksellisin keinoin ohjattavan omaa itsemääräämistunnetta sekä pystyvyyttä tukien. Elintapamuutos pyritään näkemään positiivisena mahdollisuutena vaikuttaa omaan hyvinvointiin, ei ahdistavana pakkona. Ohjauksen alussa annetaan tilaa ohjattavan omalle kokemukselle eli ns. subjektiiviselle voinnille, koska se ennakoi toimintakykyä ja muutokseen sitoutuneisuutta jatkossa parhaiten.

Ohjaustilanteen vastavuoroisuuden vahvistamiseksi on kehitetty muutosvalmiuden arviointiin ohjauksen työkalu nimeltä OTA-mittari. OTA-mittarin avulla ohjaaja voi kartoittaa ohjattavan muutosvalmiuden astetta terveyden eri avaintekijöiden suhteen. Jatko-ohjaus on näin mahdollista räätälöidä ohjattavan muutosohjauksen ja muutosvaiheen mukaisesti. Siitä on apua erityisesti silloin, kun on vaikea päättää, mistä osa-alueesta olisi hyvä aloittaa. Se tekee nopeasti näkyväksi sen, mihin terveyden avaintekijään ohjattava on valmis ohjaushetkellä panostamaan. On tärkeää, että ohjattava täyttää OTA-mittarin itsenäisesti. Ohjeessa on lisää tietoa OTA-mittarin hyödyntämisestä motivoivassa elintapaohjauksessa. OTA-mittari är EHN-mätare på svenska.

OTA-mittarin valintojen pohjalta voidaan keskustella jatko-ohjauksen tarpeesta. Jos ohjattava toivoo muutosta useampaan avaintekijään, häntä pyydetään valitsemaan se tekijä, johon hän haluaa muutosta kaikkein eniten. Jatko-ohjauksessa keskitytään aluksi tähän ohjattavan valitsemaan aiheeseen ja tehdään sen pohjalta konkreettinen muutossuunnitelma. Muihin tekijöihin voi tarvittaessa palata myöhemmin ohjausprosessin edetessä.

2. Valtimoterveyteen liittyvät kuvat auttavat havainnollistamaan valtimotautien fysiologiaa, terveysvaikutuksia ja niihin liittyviä elintapojen avaintekijöitä.

Valtimoterveyskuvat (pdf):

Kaikki valtimoterveyskuvat
Sepelvaltimot ja sepelvaltimotauti, Valtimot, Valtimokovettuman (ateroskleroosin) synty ja kehittyminen, Avaintekijöihin liittyvät elintapojen täsmävalinnat ja Metabolinen oireyhtymä.

3. Ruokatottumuksiin liittyvät kuvat havainnollistavat valtimotautien kannalta tärkeiden ravintoaineiden lähteitä ja auttavat tekemään terveyttä edistäviä ruokavalintoja.

Ruokakuvat (pdf):

Kaikki ruokakuvat
Lautasmalli, Vertaa välipaloja, Leivänpäälliset, Rasvan laatu elintarvikkeissa, Margariinin lisäaineet, Pehmeän rasvan riittävä saanti, Riittävästi kalsiumia, Riittävästi D-vitamiinia, Suola on piilossa, Kuitua riittävästi, Juomien sokeriLisätyn sokerin määrä ja Pohjolan ruokakolmio.

4. Liikuntakuvat havainnollistavat liikunnan terveysvaikutuksia ja liikunnan annostelun merkitystä.

Liikuntakuvat (pdf):

Kaikki liikuntakuvat

Fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt ja -haitat -kuva viestii siitä, miten pieni liikunnan lisääminen on merkityksellistä terveyden kannalta. Voimakkaasti nouseva kaaren alkuosa viestii terveyshyötyjen voimakkaasta lisääntymisestä ”sohvaperunan” aktivoituessa liikkumaan. Tavoitteena voisi olla, että jokainen innostuu vähitellen, omalla aikataulullaan lisäämään liikuntaa aina aktiiviseksi liikkujaksi asti. Sen sijaan jokaisesta ei tarvitse tulla himoliikkujaa. Kunnon parantuminen tasaantuu hyväkuntoisella ja himoliikkujalla. Siksi kaari jatkaa matkaansa vaakasuoraan himoliikkujan kohdalla. Himoliikunta saattaa tuoda mukanaan ei-toivottuja vaikutuksia kuten esimerkiksi rasitusvammoja. Tätä kuvaa kaaren kääntyminen alaspäin.

Miltä rasitus tuntuu nyt? -taulukon avulla voi seurata omaa rasituksen tunnetta liikunnan aikana.  Erityisesti aloittelijalla suuri koettu rasittavuus voi vähentää liikkumisen mukavuutta ja siten kiinnostusta säännölliseen liikkumiseen. Alue 10–16 kattaa liikkumisen, joka on terveyden kannalta turvallista ja rasittavuudeltaan riittävää. Tämä koskee sekä kestävyysliikuntaa että lihaskuntoharjoittelua.

Liikunnan positiiviset vaikutukset -kuva kertoo liikunnan monipuolisista vaikutuksista lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Eri ihmisillä eri liikunnan hyvää tekevät vaikutukset voivat olla innoittajina liikkumaan. Voi olla, että juuri itseä puhuttava perustelu liikkumiselle ei löydy kuvasta vaan se löytyy omasta mielestä. Olennaista on, että sen on itse oivaltanut.

Terveysliikunnan vaikutusaika elimistöömme vaihtelee eri vaikutusten välillä. Kestävyysliikunta, lihaskunto- ja liikehallintaharjoittelu vaikuttavat jo ensimmäisen kerran jälkeen tai vaikutukset ovat havaittavissa noin vuoden säännöllisen liikunnan seurauksena. Olennaista on löytää itselle mieluinen, säännöllisesti toteutuva  liikuntamuoto, jotta vaikutukset pääsevät syntymään.

Kävelyn portaat kuvaavat  askelmäärän riittämättömyyttä, riittävyyttä ja ihanteellisuutta. Lisäämällä portaittain askelten määrää tai kävelyminuutteja saavutetaan suositeltava, jopa ihanteellinen askelten määrä päivässä. Jokainen askel kannattaa.

Päivittäiset askeleet ja niiden kerääminen on monia innostava tapa seurata omaa liikunnan määräänsä. Liikuntasuosituksien mukaan päivittäin tulisi kävellä 10 000 askeleen verran. Askelmittarin käyttäjä näkee tarkat askelmäärät.

Liikuntapiirakka kertoo 18-64 -vuotiaiden liikuntasuosituksien sisällön. Suosituksien sisältämää liikuntamäärää on hyvä tavoitella omalla tahdilla. Itse on hyvä oivaltaa, onko hyvä lisätä omaa liikkumista vai täyttyykö jo liikuntasuositus.  Tärkeää on, että liikunnan määrässä tapahtuvat muutokset ovat mahdollisimman pysyviä ja itselle luontevia.

5. Stressikuvat havainnollistavat stressin vaikutuksia terveydelle ja stressin vähentämisen keinoja.

Stressikuvat (pdf):

Kaikki stressikuvat
Stressijana ja stressikokemuksen arviointiStressin hallintakeinot, Stressin tunnusmerkit

6. Unikuvat havainnollistavat unen terveysvaikutuksia ja oman unihuollon parantamisen keinoja.

Unikuvat (pdf):

Kaikki unikuvat
Riittävä uni terveyden avaintekijänä, Unettomuuden taustatekijät, Unen huoltokeinot ja Ohjaus omatoimiseen unihuoltoon.

7. Tupakka-aiheiset kuvat auttavat ohjaamaan asiakasta savuttomuuteen.

Tupakkakuvat (pdf):

Kaikki tupakkakuvat
Tupakoinnin lopettamisen terveyshyödyt, Mitä saa tupakoinnin tilalle?Savuttomuuspolku, Pohdittavaa savuttomuuspolun vaiheisiin, Nikotiinikorvaushoitotuotteet 2015, Nikotiinikorvaushoitotuotteiden käyttötekniikat, Vieroitusoireiden hallinta

8. Alkoholikuvat havainnollistavat erilaisten alkoholijuomien ravintola-annoksia ja vertailevat alkoholin energiamäärää ateriaan.

Alkoholikuvat (pdf):

Kaikki alkoholikuvat
Alkoholia kohtuudella, Vertaa alkoholin ja aterian energiamäärää

Lomakkeet

OTA-mittarin avulla voi selvittää asiakkaan muutosohjauksen tarvetta valtimoterveyden avaintekijöiden suhteen ja kohdistaa jatko-ohjausta asiakkaan muutosvalmiuden mukaan. Ohjeessa on lisää tietoa OTA-mittarin hyödyntämisestä motivoivassa elintapaohjauksessa. OTA-mittari är EHN-mätare på svenska.

OTA-ravinto-lomake helpottaa ruokavalioon liittyvän käytännönläheisen muutossuunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

OTA-liikunta-lomake helpottaa liikuntaan liittyvän käytännönläheisen muutossuunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

OTA-stressi-lomake auttaa oman stressinhallinnan suunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

OTA-uni-lomake auttaa omien unenhuoltokeinojen muutossuunnitelman laatimisessa ja toteutuksen seurannassa.

OTA-tupakka-lomake auttaa käytännönläheisesti oman savuttomuuspolun suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa.

Testit

Fagerströmin testilomake auttaa testaamaan tupakoijan nikotiiniriippuvuuden astetta.

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake auttaa selvittämään omaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Arvioinnin voi tehdä myös verkossa.

Testaa rasvan laatu -lomake auttaa hahmottamaan oman ruokavalion rasvan laadun. Rasvan laadun voi testata myös verkossa.

Testaa suolan saantisi -lomake auttaa selvittämään ruokavalion suolan määrän ja sen lähteet. Suolan saannin voi testata myös verkossa.

Testaa syömistottumuksesi -lomake auttaa selvittämään ruokatottumuksia painonhallinnan ja syömisen hallinnan näkökulmasta. Syömistottumukset voi testata myös verkossa.

Testaa liikuntatottumuksesi -lomake auttaa pohtimaan omaa liikkumista arjessa ja harrastuksissa. Liikuntatottumukset voi testata myös verkossa.

Muu ohjauksen tukimateriaali

Ruoka sydänterveyden edistämisessä - Sydänliiton ravitsemussuositus on päivitetty syksyllä 2015. Se on julkaistu myös verkkojulkaisuna Sydänkaupassa.

Ohjauksessa tukena ovat myös Sydänkaupasta tilattavat oppaat: Kolesteroli kohdalleen, Verenpaine kohdalleen ja Valinnat kohdalleen.

Sydänkaupasta tilattava Selkosuomenkielinen Terveysarvot kuntoon -opas sisältää tietoa valtimoterveyden kannalta tärkeistä terveysarvoista ja esittelee keinoja, miten niihin voi vaikuttaa omilla elintapavalinnoillaan.

Nuorten elintapaohjaukseen suunnatut TOTA-kuvat sopivat myös aikuisten ohjaukseen.