Jäsenkysely: Vapaaehtoistyö suosittua sydänyhteisön jäsenistössä

26.9.2019

TIEDOKSI | – Alle 65-vuotiaista jotka eivät vielä tee vapaaehtoistyötä 20 % osallistuisi vapaaehtoistoimintaan pyydettäessä. Mukaan oltaisiin siis tulossa ja jäsenet ovat valmiita antamaan aikaansa vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisiin mukaan, kertoo Sydänliiton talousjohtaja Ville Salo. Luku on peräisin Sydänliiton jäsenkyselystä, johon vastasi yli 400 jäsentä keväällä 2019.

Eniten kiinnostusta vastaajien joukossa herättivät sydänyhteisön vapaaehtoistehtävät, jotka liittyivät terveysryhmiin- ja kerhoihin, liikuntaryhmiin, tapahtumiin, vertaistukeen ja virkistystoimintaan. Erityisesti virkistystoimintaan liittyvälle vapaaehtoistyölle löytyy tilausta, 41 % vastaajista on kiinnostunut siitä.

Positiivisimmin vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtemiseen suhtautuvat Lappilaiset sekä Pohjois-, Länsi- ja Sisäsuomalaiset jäsenet, joista vain 11-17 % ei lähtisi mukaan pyydettäessä. Eniten potentiaalisia mukaan lähtijöitä (n. 20 %) on Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Lapissa.

Vapaaehtoistyötä tehdään runsaasti

Noin puolet kyselyyn vastanneista oli tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen vuoden aikana, 20 % heistä sydänyhteisössä. Miehet ovat tehneet hieman todennäköisemmin vapaaehtoistyötä kuin naiset. Naiset ovat hieman kiinnostuneempia sydänyhteisön vapaaehtoistehtävistä. Eläkeläiset ovat tehneet hieman enemmän vapaaehtoistyötä kuin työssä olevat. 

Erilaisia vapaaehtoisuuden muotoja

Sydänyhteisössä toimintaa järjestävien ja siihen osallistuvien tekemässä vapaaehtoistyössä korostuivat hallinnolliset tehtävät. Ne vastaajat, jotka eivät osallistu sydänyhteisön toimintaan, olivat tehneet talkootyötä, auttamista sekä tapahtumanjärjestelyä. Suomen väestössä ylipäätään suosituimmat vapaaehtoistyön muodot ovat auttaminen, talkootyö, neuvonta, ystävätoiminta ja tapahtumanjärjestely.

Vastaajat tekevät vapaaehtosityötä erityisesti kasvotusten, säännöllisesti ja järjestön tai yhteisön organisoimana. Pitkä- ja lyhytkestoista vapaaehtoistyötä tehdään molempia yhtä paljon. Sydänyhteisön jäsenistön tekemä vapaaehtoistyö vastaa tältä osin muun väestön tekemää.

Esteinä terveydelliset syyt ja laiskuus

Vapaaehtoistyön tekemiselle suurimpia esteitä ovat terveydelliset syyt, laiskuus tai saamattomuus sekä ajan puute. Ajan puute ja se, ettei ole koskaan pyydetty mukaan vaikuttavat sydänyhteisössä huomattavasti vähemmän muuhun väestöön verrattuna. Sen sijaan muut osallistumattomuuden syyt korostuvat sydänyhteisössä huomattavasti enemmän.

Kyselyn vastaajat

Kysely lähetettiin satunnaisotokselle sydänyhteisön jäseniä sähköpostitse ja siihen vastasi 440 jäsentä. Alle 65-vuotiaita oli 30 %, 65-74-vuotiaita 50 % ja yli 74-vuotiaita 20 %. Vastaajista 60 % oli naisia ja 40 % miehiä, iäkkäämmissä vastaajista naisia ja miehiä oli yhtä paljon, nuoremmissa naiset korostuivat vastaajissa. 81 % vastaajista oli eläkkeellä. Vastaajat sijoittuivat kaikkiin yhteiskuntaluokkiin tasaisesti. Yksin asuvia oli 24 %. Iäkkäistä vastaajista selvästi useampi asui isoissa kaupungeissa kuin nuoremmista.

Top 5 vapaaehtoistehtävää sydänyhteisön jäsenistössä

  • Hallinto- ja luottamustehtävät
  • Tapahtumanjärjestely ja toimitsijantehtävät
  • Talkootyö
  • Varainhankinta
  • Auttaminen

 

    Kohderyhmät Yhdistystoimijat