Jäsenkysely: Katse kohti työikäistä jäsenistöä

26.9.2019

TIEDOKSI | Tärkeimmät syyt sydänyhteisön jäsenyydelle ovat halu pitää huolta omasta terveydestä, tiedon saanti sekä halu vaikuttaa terveyden edistämiseen. Myös Sydän-lehti ja oma sairaus jäsenyyden syinä korostuivat. Sydänliiton jäsenkyselyn (2019) vastaajat ovat melko tyytyväisiä sydänyhdistyksen toimintaan toimintamuodosta riippumatta. Kriittisimmin toimintaan suhtautuivat työikäiset vastaajat.

– Nyt olisi hyvä miettiä, miten voisimme saada lisää tietoa työikäisten jäsentemme toiveista toiminnallemme, sanoo kehittämispäällikkö Anneli Luoma-Kuikka.

Vastaajat toivovat sydänyhdistysten panostavan tulevaisuudessa erityisesti virkistystoimintaan. yleisöluentoihin ja liikuntaryhmiin. Työikäisten vastauksissa korostuivat vertaistuki- ja liikuntaryhmät ja yleisöluentojen tärkeys oli pienempi. Yleisöluentoja toivovat erityisesti yli 75-vuotiaat. Vastaajat haluavat vastaanottaa viestintää Sydän-lehden lisäksi sähköisissä jäsentiedotteissa ja internet-sivujen kautta.

Osallistumisen määrä kasvussa

Vuonna 2011 tehdyssä jäsenkyselyssä 53 % vastaajista ilmoitti osallistuvansa sydänyhdistyksen toimintaan vähintään satunnaisesti. Nyt jäsenkyselyyn vastanneista 63 % osallistuu toimintaan, joista 6 % järjestää sitä, 15 % osallistuu aktiivisesti ja 42 % satunnaisesti. Alle 65-vuotiasta vastaajista puolet ei osallistu toimintaan.

Toimintaan ei osallistuta, koska muita harrastuksia on riittävästi, toiminta ei ole kiinnostavaa tai jäsenmaksu on vastaajan mielestä riittävä tuen ilmaisun muoto. Iäkkäillä vastaajilla korostuvat muiden harrastusten riittävyys ja terveydelliset syyt. Nuoremmilla korostuvat omanikäisten toimijoiden puute ja työn tai lastenhoidon luomat esteet.

Kyselyn vastaajat

Kysely lähetettiin satunnaisotokselle sydänyhteisön jäseniä sähköpostitse ja siihen vastasi 440 jäsentä. Alle 65-vuotiaita oli 30 %, 65-74-vuotiaita 50 % ja yli 74-vuotiaita 20 %. Vastaajista 60 % oli naisia ja 40 % miehiä, iäkkäämmissä vastaajista naisia ja miehiä oli yhtä paljon, nuoremmissa naiset korostuivat vastaajissa. 81 % vastaajista oli eläkkeellä. Vastaajat sijoittuivat kaikkiin yhteiskuntaluokkiin tasaisesti. Yksin asuvia oli 24 %. Iäkkäistä vastaajista selvästi useampi asui isoissa kaupungeissa kuin nuoremmista.

Kohderyhmät Yhdistystoimijat