Aktiivien jaksamiskysely: Puheenjohtajien ja sihteerien jaksaminen huolestuttaa

26.9.2019

TIEDOKSI | – Vapaaehtoiset mieltävät jaksavansa keskimäärin todella hyvin, vaikka olemmekin Sydänliitossa ja sydänpiireissä olleet huolissamme heidän jaksamisestaan, sanoo Sydänliiton talousjohtaja Ville Salo.

79 % aktiivitoimijoiden jaksamiskyselyn vastaajista arvioi jaksamistaan vähintään arvosanalla seitsemän asteikolla 0-10, 32 % arvioi jaksamisensa vähintään yhdeksikön arvoiseksi. Vapaaehtoistoimijoiden yleinen jaksaminen vapaaehtoistyössä korreloi positiivisesti sen kanssa, kokeeko vapaehtoinen voivansa edistää sydänyhteisön yhteisiä tavoitteita.

– Hälyttävää on kuitenkin se, että sydänyhdistysten ”superaktiivit” osoittavat väsymisen merkkejä. Tämä on se porukka, joka pitää yhteisön moottorin käynnissä, kertoo Salo.

Puheenjohtajilla & sihteereillä sekä kerhon- ja ryhmänohjaajilla arvio omasta jaksamisesta oli matalampi kuin muilla vapaaehtoisryhmillä. Vanhemmat vastaajat arvioivat jaksamistaan hieman heikommaksi kuin nuoremmat. Huonosti tehtävissään jaksavat vapaaehtoiset kertoivat jaksamisen puutteen liittyvän tehtävien kasaantumiseen. Myös muutokset omassa elämässä ja toimintaympäristössä nousivat esiin.

Vapaaehtoistyö tempaa mukaansa

Vapaaehtoistyön imu on yleisesti hyvällä tasolla sydänyhteisön toimijoiden keskuudessa. Vapaaehtoiset toimivat tehtävässään tarmokkaasti ja ovat omistautuneita työlleen. Eniten työn imua kokevat liikunnan vapaaehtoiset, ryhmien ja kerhojen ohjaajat, 73-80-vuotiaat sekä alle 3 vuotta vapaaehtoisena toimineet.

Puheenjohtajien ja sihteerien tehtävät ovat haastavampia kuin muiden vapaaehtoisten ja heidän on hankalampaa irrottautua tehtävistään. He myös kokevat kauttaaltaan heikommin työn imua kuin muut vapaaehtoiset. Yli 7 vuotta vapaaehtoisena toimivien on vaikeaa irrottautua ja he jatkavat tehtävissään, vaikka työ ei sujuisi.

– Tehtävissä saatetaan jatkaa liian pitkään eikä niistä päästä irrottautumaan. Miten voisimme edistää vaihtuvuutta yhdistysten hallituksissa ja antaa samalla tilaa uusille ja innokkaille toimijoille, kysyy kehittämispäällikkö Anneli Luoma-Kuikka.

Vapaaehtoistoiminnan mahdollistajat ja esteet

Vapaaehtoiset tuntevat vapaaehtoistyöhönsä liittyvät vastuut ja tehtävät hyvin. He tietävät kohtuullisen hyvin, mitä heiltä odotetaan ja tunnistavat, että heidän työlleen on asetettu selkeät tavoitteet. Vähiten selkeä oma rooli on hallituksen jäsenille. Oma rooli myös selkeytyy sitä mukaa kuin toimintavuosia tulee lisää.

– Hallituksen sisäisen työnjaon selkeyttäminen voisi helpottaa hallituksen jäseniä hahmottamaan omat tehtävänsä. Hallituksen jäsenyyden lisäksi jokaisella voisi olla oma yhdistyksen johtamiseen liittyvä vastuutehtävä. Tämä lisäisi työnjakoa sekä vähentäisi puheenjohtajan ja sihteerin taakkaa, sanoo Salo.

– Roolien selkeytyksen lisäksi hallituksessa voisi myös pohtia, onko asioita mahdollista tehdä yksinkertaisemmin, jatkaa Luoma-Kuikka.

Suurin este vapaaehtoistehtävien hoitamiselle on riittämätön apu muilta, erityisen korostuneesti tämä haittaa huonosti jaksavia vapaaehtoisia, puheenjohtajia ja sihteereitä. Avovastauksissa korostuivat ajan, tuen ja toimijoiden puute, oman rahan käyttö vapaaehtoistoimintaan, toiminnan sekavuus ja yhteistyön haasteet yhdistyksen sisällä.

Yhteisten tavoitteiden edistäminen

Vapaaehtoiset arvioivat kykynsä edistää sydänyhteisön yhteisiä tavoitteita melko hyviksi. Erityisen hyvin vapaaehtoiset kokevat voivansa edistää sydänyhteisön näkyvyyttä sekä vaikuttamaan omalla toiminnallaan. Parhaimmiksi kykynsä arvioivat liikunnan vapaaehtoiset, huonoimmiksi hallituksen jäsenet, puheenjohtajat ja sihteerit. Kyky edistää yhteisiä tavoitteita lisääntyy toimintavuosien myötä.   

– On hieno saavutus, että sydänyhteisön toimijat kokevat voivansa edistää yhteisiä tavoitteita. Tämä voimavara meidän on saatava käyttöön, iloitsee Luoma-Kuikka.

Kyselyn vastaajat

Aktiivitoimijoiden jaksamiskysely lähetettiin satunnaiselle otokselle sydänyhteisön vapaaehtoisia ja siihen vastasi 277 aktiivia. Noin 60 % vastaajista oli hallituksen jäseniä. Muita suurempia vastaajaryhmiä olivat puheenjohtajat ja sihteerit, vertaistukijat, kerhon tai ryhmän ohjaajat sekä muut yhdistysten vastuutehtävissä toimivat. Sama henkilö saattaa kuulua useaan vastaajaryhmään.

64 % vastaajista oli naisia ja valtaosa oli 63-79-vuotiaita. Vain 4 % vastaajista oli yli 79-vuotiaita. Noin puolet vastaajista on toiminut vapaaehtoisena sydänyhteisössä yli 7 vuotta. 35 % on toiminut 3-7 vuotta ja 18 % alle kolme vuotta.

Kohderyhmät Yhdistystoimijat